هنر درمانی را با ما تجربه کنید .

هنردرمانی و خشم

خشم یکی از هیجاتانی است که به میزان زیادی در تمامی طول زندگی، به ویژه در دوران کودکی تجربه میشود. اما زمانی که به مدت طولانی ادامه یابد، کنترل آن دشوار خواهد بود. چنانچه خشم و پرخاشگری بدون درمان و مداخله  رها شود، در نهایت منجر به افزایش میزان شکست تحصیلی، اختلالات مرتبط با مصرف مواد و روابط ناکارآمد با والدین و همسالان میگردد.

از آنجاییکه ارتباط کلامی برای کودکان، به ویژه کودکان پرخاشگر دشوار است، بنابراین یکی از برنامه های مداخله ای مناسب برای کار با این کودکان، هنردرمانی و استفاده از رسانه های هنری می باشد. در پژوهشی که توسط علوی نژاد، موسوی و سهرابی (۲۰۱۳) انجام شد، اثربخشی هنردرمانی بر کاهش خشم و پرخاشگری و افزایش عزت نفس کودکان مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش ۳۰ کودک ۷-۱۱ سال که به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شده بودند طی ۱۰ هفته و هر هفته یک جلسه دو ساعته در برنامه هنر درمانی شامل نقاشی با آبرنگ، نمایش، نقاشی با رنگ های انگشتی، نقاشی گروهی و … شرکت نمودند. برای ارزیابی میزان خشم کودکان از پرسشنامه خشم نلسون و فینچ و به منظور بررسی عزت نفس از مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت قبل و بعد از اجرای برنامه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده کاهش معنادار میزان خشم و افزایش عزت نفس در کودکان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید.

Alavinezhad, R. Mousavi, M. Sohrabi, N. (2013). Effects of art therapy on an anger and self-esteem in aggressive children. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 113:111-117.

No Comments Yet

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن