هنر درمانی را با ما تجربه کنید .

اثر بخشی هنردرمانی بر تنظیم هیجانی نوجوانان طلاق

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی هنردرمانی بر تنظیم هیجانی در دو گروه نوجوانان طلاق ساکن مراکز شبه خانواده تحت نظارت سازمان بهزیستی و نوجوانان عادی انجام شده است.
از میان نوجوانانی که شرایط شرکت در پژوهش حاضر را داشتند، ۶۳ نفر به صورت در‌دسترس از دو گروه نوجوانان طلاق و نوجوانان عادی انتخاب شدند و در ۴ گروه (گروه آزمایش و کنترل برای نوجوانان طلاق و گروه آزمایش و کنترل برای نوجوانان عادی) به صورت تصادفی قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان(CER-Q) در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری استفاده گردید. نوجوانان در دو گروه آزمایش نوجوانان طلاق و عادی به مدت ۸ جلسه در یک دوره ۱ ماهه، مداخله هنردرمانی دریافت کردند. به منظور تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس آمیخته با عامل درون‌گروهی و بین‌گروهی و برای بررسی تفاوت‌های درون گروهی نوجوانان طلاق و عادی از آزمون تعقیبی LSD استفاده گردید.
نتایج نشان داده است که در گروه نوجوانان طلاق در خرده مقیاس‌های تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه‌گیری، سرزنش خود، نشخوار ذهنی و فاجعه سازی بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری در پیش‌آزمون با پس‌آزمون و پیگیری وجود داشته است؛ در گروه نوجوانان عادی نیز در خرده مقیاس‌های پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت، سرزنش خود، سرزنش دیگران، فاجعه سازی و نشخوار ذهنی بین دو گروه آزمایش و کنترل در پیش‌آزمون در مقایسه با پس‌آزمون و پیگیری تفاوت معناداری گزارش شده است. علاوه براین، نتایج آزمون تعقیبی LSD برای بررسی تفاوت‌های درون گروهی در دو گروه مداخله نشان داد که در خرده مقیاس‌های سرزنش خود، فاجعه‌سازی، نشخوار ذهنی، ارزیابی مجدد مثبت و تمرکز مجدد مثبت در ۳ مرحله اجرای آزمون تفاوت‌های معناداری وجود داشته است.
براساس نتایج حاصل از این پژوهش، برنامه مداخله هنردرمانی در هر دو گروه نوجوانان طلاق ساکن مراکز شبه خانواده و نوجوانان عادی موثر بوده است؛ و هر دو گروه پس از اجرای برنامه هنردرمانی عملکرد بهتری را در خرده مقیاس‌های تنظیم هیجان گزارش کردند.

کلید واژه: تنظیم هیجانی- طلاق- نوجوانان- هنردرمانی

نگارش
شیرین شرفی

استاد راهنما
دکتر علی زاده‌محمدی

استاد مشاور
دکتر لیلی پناغی

دی ماه ۱۳۹۶

No Comments Yet

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن