هنر درمانی را با ما تجربه کنید .

نوشته ها در تگ مقدمه ای بر موسیقی درمانی

مقدمه ای بر موسیقی درمانی

نویسنده: ژاکلین اشمیت پترز ترجمه: علی زاده­ محمدی در این کتاب، ژاکلین اشمیت پترز با استفاده از نتایج متعدد پژوهش علمی، ضمن معرفی کامل موسیقی درمانی، تاثیر و کاربردهای آن را در همه زمینه های پزشکی و غیر پزشکی از بیماری­های جسمی تا کودکان استثنایی و ناراحتی های روانپزشکی با بیانی روشن و علمی تعریف […]