هنر درمانی را با ما تجربه کنید .

نوشته ها در تگ کارگاه هنردرمانی

کارگاه هنردرمانی

برگزاری کارگاه رویکردهای هنردرمانی ( دوره دوم ) توسط دکتر علی زاده محمدی پنج شنبه، ۱۴ اردیبهشت ساعت ۸:۳۰ – ۱۱:۳۰ کلینیک رهنمون

کارگاه هنردرمانی (تروما محور)

هنردرمانی تروما محور: یک مداخله در در حوزه هنردرمانی می باشد که در درمان تروما و مشکلات دلبستگی موثر است. تمرکز اصلی این حوزه بر دانش عصب شناسی رشدی و ویژگی های حسی هنر است. این رویکرد به رابطه میان بدن و ذهن در پاسخ به تروما توجه خاصی دارد و علایم روانشناختی را روشهای […]